Khoái Châu phát hiện 7 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Khoái Châu phát hiện 7 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong 4 từ ngày 8 - 12/5, huyện Khoái Châu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, buôn bán thực phẩm tại 8 địa phương : Đông Tảo, Tân Dân, Thành Công, Chí Tân, Tứ Dân, Phùng Hưng, Đại Tập và thị trấn Khoái Châu. 

 7 năm trước