Ống kính phóng viên ngày 10/10/2023

Ống kính phóng viên ngày 10/10/2023

2 tháng trước
Ống kính phóng viên ngày 05/09/2023

Ống kính phóng viên ngày 05/09/2023

3 tháng trước
Ống kính phóng viên ngày 29/08/2023

Ống kính phóng viên ngày 29/08/2023

3 tháng trước
Người dân Khu đô thị khát nước sạch

Người dân Khu đô thị khát nước sạch

4 tháng trước
Người dân khổ vì bị cắt nước

Người dân khổ vì bị cắt nước

4 tháng trước
Người dân khốn khổ vì rác thải

Người dân khốn khổ vì rác thải

5 tháng trước