Danh mục liên kết website

- Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hưng Yên: http://hungyen.gov.vn/

- Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Hưng Yên: http://motcua.hungyen.gov.vn/

- Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Hưng Yên: http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp: http://hungyenbusiness.gov.vn/

- Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hưng Yên: http://baohiemxahoihungyen.gov.vn/

- Viettel Hưng Yên: https://shop.viettel.vn/hungyen